Псыбгъунж

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыбгъунж
урбз. Псыбгунж

Координатхэр: 43°46′20.42″ с. ш. 42°53′28.01″ в. д. / 43.772339° с. ш. 42.891114° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 491 м

Псыбгъунж (урбз. Псыбгунж) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 500 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы ицӀэджэгъу.