Науэжьыдзэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Науэжьыдзэ
урбз. Науджидза
Сурэт

Координатхэр: 43°29′43.49″ с. ш. 42°52′51.29″ в. д. / 43.495414° с. ш. 42.880914° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 948 м

Науэжьыдзэ (урбз. Науджидзэ) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 950 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жгъей бжыгъэ.