Нартанэ (Ӏуащхьэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Нартанэ
урбз. Нартия

Координатхэр: 43°24′29.19″ с. ш. 43°36′36.11″ в. д. / 43.408108° с. ш. 43.610031° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 999 м

Нартанэ (урбз. Нартия) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 000 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм псы жьгъей бжыгъэ къыщӀож.