Мэзхъурей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мэзхъурей
урбз. Машгурей

Координатхэр: 43°18′23.54″ с. ш. 43°39′28.61″ в. д. / 43.306539° с. ш. 43.657947° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 853 м

Мэзхъурей (урбз. Машгурей) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 850 хуэдиз мэхъу. Жэмтхьэлэ къуажэм и пащхьэ итщ Ӏуащхьэр.