Мэзхуэусэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мэзхуэусэ
Мэзхуэусэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Уэгунэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Мэзхуэусэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мэзхуэусэ
Латин цӀэр
Lullula arborea
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560894
NCBI 215315
Lullula arborea
Lullula arborea

Мэзхуэусэ (лат-бз. Lullula arborea) — уэгунэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТеплъэкӀэ бзухьэгуагуэм ещхьщ, нэхъ цӀыкӀущ. ТхыцӀэр гъуабжэщ, кусэ фӀыцӀэхэр ирехыу, ныбэ щӀагъыр хужьщ удзыфэ-гъуэжь къыщӀэуэу, хулъащхьэмрэ бгъэгумрэ кусэ фӀыцӀэ цӀыкӀухэр хэсщ, и кӀэ къабзийхэм хужь ӀэпапӀэ щимэхэр хыболъагъуэ. И щхьэм хьэгуагуэ мащӀэ тесщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мэзхуэусэхэр щогъуалъхьэ Къаукъазым нэмыщӀу Ищхъэрэ Африкэм, Курыт, КъухьэпӀэ Еуропэм, Азиэ ЦӀыкӀум я мэз гъунэхэм. Ди хэгъуэгухэм мылъэтэжу щопсэу. Абгъуэр щыщӀ щӀылъэ кумб цӀыкӀухэм. Гъэм тӀо мэгъуалъхьэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусым хохьэ цӀыв, щыгъыныхь, хъумпӀэцӀэдж, нэгъуэщӀхэуи удзым къыщагъуэтыр. Гъатхэмрэ бжыхьэмрэ къэкӀыгъэ жылэ яуӀу.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.