Мэзджэдщхьэтумэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мэзджэдщхьэтумэ
Мэзджэдщхьэтумэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Хордэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Мэзджэдщхьэтумэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мэзджэдщхьэтумэ
Латин цӀэр
Chrysolophus pictus Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176100
NCBI 9089

Мэзджэдщхьэтумэ (лат-бз. Chrysolophus pictus) — мэзджэдщхьэтумэ лъэпкъэгъум щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр зыщӀыпӀэм къыщымынауэ щӀэращӀэщ, щхъуэкӀэплъыкӀэщ. Зэуэ уи нэгу зыкъыщӀадзэ щхьэтумэ дыщафэмрэ пщэц гъуэжь-хужьыфэ лыдымрэ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу КъухьэпӀэ Тибетым, Ипщэ, КъухьэпӀэ Хъутейм я мэз, чыцалъэ щӀыпӀэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.