Jump to content

Мышгыч

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шэшэнхэр
зэрзэджэжьхэр: нохчий
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 1, 431, 360
Здэпсохэр: Мышгычейм
Бзэр: мышгычыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: ингушхэр
Шэшэнхэр Уикисурэтылъэм

Шэшэнхэр (мыч-бз. нохчий) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, мышгычыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр млн. 1, 431 мэхъур, абым и нэхъыбэр (млн. 1, 206, 551) Мышгычейм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot