Ингушхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ингушхэр
Ингушка в традиционном костюме. Фотограф Д. А. Никитин. 1881 г.jpg
зэрзэджэжьхэр: гӀалгӀай
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 407, 000
Здэпсохэр: Ингушейм
Бзэр: ингушыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: мышгычхэр
Commons-logo.svg Ингушхэр Уикисурэтылъэм

Ингушхэр (ингуш-бз. гӀалгӀай; джылэхъстэней псалъэкӀэмкӀэ — къущхьэхэр) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, ингушыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 407 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 385, 537) Ингушейм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot