Ингушхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ингушхэр
зэрзэджэжьхэр: гӀалгӀай
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 407, 000
Здэпсохэр: Ингушейм
Бзэр: ингушыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: мышгычхэр
Ингушхэр Уикисурэтылъэм

Ингушхэр (ингуш-бз. гӀалгӀай; джылэхъстэней псалъэкӀэмкӀэ — къущхьэхэр) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, ингушыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 407 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 385, 537) Ингушейм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot