Мухьэфазэ

Къыздихар Уикипедиэ

Мухьэфазэ (хьэр-бз. محافظة‎ muḥāfaẓä, ерэ хьэр-бз. محافظات‎ muḥāfaẓāt) — иныкъуэ хьэрып къэралхэм я администрациэм и щIыпIэ гуэшыкIэ. Бахърейн, Мысыр, Йордан, Иракъ, Йемен, Шам къэралхэм, мухьэфазэр администрациэм и щIыпIэ гуэшыкIэ нэхъыщхьэу щытщ. Оманым и иныкъуэ хэкухэм мухьэфазэкIэ йоджэр. Сауд Хьэрыпейм и администрациэ гуэшыкIэмкIэ, провинциэм кIэлъыкIуэу щытщ.

Адыгэбзэми мухьэфазэ псалъэр иныкъуэм деж къыщагъэсэбэпу щытщ.

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | edit source]