Jump to content

Мухьэфазэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Мухьэфазэ (хьэр-бз. محافظة‎ muḥāfaẓä, ерэ хьэр-бз. محافظات‎ muḥāfaẓāt) — иныкъуэ хьэрып къэралхэм я администрациэм и щӀыпӀэ гуэшыкӀэ. Бахърейн, Мысыр, Йордан, Иракъ, Йемен, Шам къэралхэм, мухьэфазэр администрациэм и щӀыпӀэ гуэшыкӀэ нэхъыщхьэу щытщ. Оманым и иныкъуэ хэкухэм мухьэфазэкӀэ йоджэр. Сауд Хьэрыпейм и администрациэ гуэшыкӀэмкӀэ, провинциэм кӀэлъыкӀуэу щытщ.

Адыгэбзэми мухьэфазэ псалъэр иныкъуэм деж къыщагъэсэбэпу щытщ.

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]