Jump to content

Йорданым и щӀыпӀэ гуэшыкӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Йорданым и мухьэфазэхэм я щӀыпӀэтхыпхъэ

Йордан къэралыр 12 мухьэфазэкӀэ угуэшащ. Балкъэ мухьэфазэм фӀэкӀ къэмынэу, ахэм псоми я къалащхьэхэр я цӀэджэгъухэу щытхэщ. Мухьэфазэу хъуар 52 куейкӀэ угуэшауэ щытхэщ.

Мухьэфазэхэм я нэхъыщхьапӀэхэм тетхэщ, Йорданым и пэщтыхьым а пӀэм къыхихыу тригъэувэ губернаторхэр.

Мухьэфазэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Йорданым и мухьэфазэхэр
Мухьэфазэ Инагъыр[1] (км²) Жылэр[2] Къалэдэсхэр[2] Къуажэдэсхэр[2] Ӏувагъыр[1] (цӀыху/км²) Къалащхьэр
Ишхъэрэ регион 28,953 1,776,000 1,292,400 483,600 61.3
1 Ирбид 1,572 1,137,100 943,000 194,100 723.4 Ирбид
2 Аджлун 420 146,900 111,500 35,400 350.1 Аджлун
3 Джэраш 410 191,700 120,100 71,600 467.8 Джэраш
4 Мэфракъ 26,551 300,300 117,800 182,500 11.3 Мэфракъ
Курыт регион 14,400 4,012,900 3,646,700 366,200 278.7
5 Балкъэ 1,120 428,000 307,400 120,600 382.0 Ас-Салт
6 Амман 7,579 2,473,400 2,325,500 147,900 326.3 Амман
7 Заркъэ 4,761 951,800 899,800 52,000 199.9 Заркъэ
8 Мадабэ 940 159,700 114,000 45,700 170.0 Мадабэ
Ипшэ регион 45,441 599,100 337,300 261,800 13.2
9 Карэкъ 3,495 249,100 87,200 161,900 71.3 Карэкъ
10 Тэфилахь 2,209 89,400 63,800 25,600 40.5 Тэфилахь
11 МэӀан 32,832 121,400 66,600 54,800 3.7 МэӀан
12 Акъабэ 6,905 139,200 119,700 19,500 20.2 Акъабэ
Псори зэхэту 88,794 6,388,000 5,276,400 (82.6%) 1,111,600 (17.4%) 71.9

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]