Jump to content

Категориэ:Мухьэфазэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Мухьэфазэхэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.