Микеланджело

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Микеланджело
урым.-бз. Michelangelo-Buonarroti
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъэ, мывэӀэшъагъэ, усэ
Къыщыхъуар: 1475 гъатхэпэм и 6[1][2][3][4]
Къыздэхъуар: Капрэзэ Тосканам
Дунейм щехыжар: 1564 щӀышылэм и 18[5][1][2][3][4] (88 гъ.)
Дунейм здехыжар: Рым
Диныр: Чыристэныгъэ
Лъэпкъыр: Италян
ӀэпэкӀэдзыр:
Микеланджело Уикисурэтылъэм

Микеланджело Буонарроти (1475 гатхэпэм и 6 — 1564 мазаем и 18) — Урымым щыщ цӀэрыӀуэ хулъхугъэ, ЗэфӀэувэжьыныгъэм техуауэ щыпсоуа — лэчтхыгъэм, мывэӀэшъагъэм, усэм теухуауэ и лэжьыгъэхэр.

Гъашъэм и тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къыздэхъуар къалэ Капрэзэм (Тоскана хэкум) ӀэнатӀэпӀашъхьэ зиӀэ хулъхугъэм и унагъуэм. ИцӀэр тезыӀуар ядэра, а цӀэр Тхьэм и пӀалъэкӀэ къытеху къиӀохут. КӀалэцӀыкӀум и анэр илъэсих щыхъум идежь дунем ехыжьа.

1488 гъэм Микеланджело лэчтхыгъэ цӀэрыӀуэ Доминик Гирландайо идежь еджэну Ӏохьэ, илъэскӀэ абым идежь щыӀа, яужкӀэ мывэӀэшъагъэм зырегъасэ Бертолдо ди Джованни идежь.

Микеланджело и япэрей лэжьыгъэхэр — релиеф «КӀэлъем Ӏус Мадонна», «Кентавырхэм я зауэ». Рым идежь Микеланджело сын «Вакх» ешъыр (1496-1497). Микеланджело и сын нэхъ цӀэрыӀуэр — «Даут и сын».

1508—1512 гъэхэм Микеланджело лэчкӀэ етх Систина капэллэр Ватиканым. 1534 гъэм Микеланджело къыдэмкӀыжьу Рым дотӀысхьэ.

ИкӀэм, илъэс 30 псоужьар Микеланджело усэмрэ лэчтхыгъэмрэ пылъа. Рым иде дунем ехыжьа.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. 1.0 1.1 Dussler L., Girardi E. N. Dizionario Biografico degli Italiani — 1972. — Vol. 15.
  2. 2.0 2.1 BeWeB
  3. 3.0 3.1 (unspecified title) — 1998.
  4. 4.0 4.1 (unspecified title)
  5. архитекторы, работающие в Швеции — 2014.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]