Мамышыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мамышыкъуэ
урбз. 

Координатхэр: 43°27′25.3″ с. ш. 43°05′16.19″ в. д. / 43.457028° с. ш. 43.087831° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 290 м

МамышыкъуэУрысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 300 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Былым-къуажэм пэщытщ.