Лъэпщ и Уадэ УапӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Лъэпщ и Уадэ УапӀэ
урбз. Кузнец

Координатхэр: 43°34′17.17″ с. ш. 44°16′43.24″ в. д. / 43.571436° с. ш. 44.278678° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Тэрчытх
Лъэгагъэр: 435 м

Лъэпщ и Уадэ УапӀэ (урбз. Кузнец) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 430 хуэдиз мэхъу. Нижний Акъбаш къуажэм ипэмыжыжэу Тэрчытхым хэт Ӏуащхьэщ.