Лъэпкъ Зэгуэт Организациэ еджэныгъэм, шъэныгъэм, културэм пылъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Лъэпкъ Зэгуэт Организациэ еджэныгъэм, шъэныгъэм, културэм пылъ
Нып
Flag of UNESCO.svg
Лъэпкъыгъуэм и типыр Дунейпсо лъэпкъыгъуэ
ЗэхуэсыпӀэр Париж, Фрэндж
Генералу и директор Фрэндж Audrey Azoulay
Лэжьыгъэ гъэзанкӀэ хасэм и тхьэмадэ Урысей Э. В. Митрофанова
Лэжьыгъэбзэр инджылыбзэ, эспаныбзэ, урысыбзэ, фрэнджыбзэ, китаибзэ, хьэрыпыбзэ
Щыхалъхьар 1945 щакӀуэгъуэм и 16

Официал сайтыр

Лъэпкъ Зэгуэт Организациэ еджэныгъэм, шъэныгъэм, културэм пылъ (инджылыбзэкӀэ Unesco — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — Лъэпкъ Зэгуэт Организациэм къытекӀауэ щыт. Щашъар 16 шъакӀуэгъуэм 1945 гъэм дуней псом хуэсакъыну шъэныгъэм, еджэным, културэм, коммуникациэхэм теухуауэ, ядэӀапыкъуну. И конституциэр пӀэм щыувар 4 шъакӀуэгъуэм 1946 гъэм, 20 къэралхэм хагъэкӀуэтыкӀауэ. Унэнэхъышъхьар Париж дэт, нэхъышъхьу тетыр Ирина Бокова, Болгариэ къэралым щыщ.

Зыпылъхэр цӀыхухэм я зэфӀэувэкӀэр, лъэжьыгъэр, културнэ шъэныгъэхэр нэхъ ин щашъкӀэ нэхъ щыхэхъуэкӀэ я лъэпкъ хабзэхэр ямыгъэкӀуэду, зарахьурэ ахэр яшъынум, еджэныр дуней псом и лъэныкъу хъуам яӀану пылъхэ.

Еджэныгъэм идежь организациэр нэхъ зыпылъыр егъэджакӀуэхэм, унагъуэхэм, унэхэм я зэхэтыкӀэр проэкт яшъурэ, школхэр яшъыну абыхэм яхуэныкъу хъуар якӀэтыну еджэфын, лэжьэфын шъхьакӀэ.

Културэм и елэжьэныр зытегъэпсыхьар хабзэм нэхъ пылъыну-зэрахьану лъэпкъ тхыбзэ зымыӀахэм я усэхэр, хъыбарыжъхэр тхылъу къыдагъэкӀыну, тхыдэхэм иратхэну, тхылъ еджэныр джылэм къаублэну.

Нэхъышъхьу Тетахэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Audrey Azoulay, Unesco-м и нэхъышъхьэ.
ЦӀэр Къэралыр Щытетар
1. Джулиан Хакслей Flag of the United Kingdom (3-5).svg Британиэшхуэ 1946–1948
2. Хайме Торрес Бодэт Flag of Mexico.svg Мексикэ 1948–1952
3. Джон Уилкинсон Тэйлор Flag of the United States.svg АШЗ 1952–1953
4. Лутэр Харис Эванс Flag of the United States.svg АШЗ 1953–1958
5. Витторино Веронесе Flag of Italy.svg Урым 1958–1961
6. Рене Меё Flag of France.svg Фрэндж 1961–1974
7. Амадоу-Матар М'Боу Flag of Senegal.svg Сенегал 1974–1987
8. Федерико Майор Сарагоса Flag of Spain.svg Эспаниэ 1987-1999
9. Коичиро Мацуура Flag of Japan.svg Япон 1999–2009
10. Ирина Бокова Flag of Bulgaria.svg Болгариэ 2009–2017
11. Audrey Azoulay Flag of France.svg Фрэндж 2017–Иджыри къыздынэс