Леонардо да Винчи

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Леонардо да Винчи
урым-бз. Leonardo da Vinci
Сурэт
И лэжьыгъэр: художник, скулптор, шъэныгъэлэжьакӀуэ, Ӏэшъагъэлэжьыгъэ
Къыщыхъуар: 1452 мэлыжьыхьым и 15[1][2][3][4]
Къыздэхъуар: Винчи, Флоренциэ
Дунейм щехыжар: 1519 накъыгъэм и 2[1][2][3][5] (67 гъ.)
Дунейм здехыжар: Клоу быдапӀэ, Амбуаза и гъунэгъу, Фрэнджым
Диныр: Чыристэныгъэ
Лъэпкъыр: Италян
ӀэпэкӀэдзыр:

Леонардо да Винчи (урым-бз.: Leonardo da Vinci, 1452 мэлыжъыхьым и 15 — 1519 нэкъыгъэм и 2) — урымым щыщ цӀэрыӀуэ, шъэныгъэм и лэжьыгъэ (физикэ, математикэ, меканикэ пэмыкӀхэми), искуствэм и лэжьыгъэ (художник, скулптор) Ӏэшъагъэлэжьыгъэ.

Гъашъэм и тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Винчи къалэм, Флоренциэ идежь къэхъуа. 1469 гъэм ядэм дэкӀыгъу Флоренциэм мэкуэчхэ, абдежьым 1476 гъэм нэгъунэ Вероккио Ӏэшъагъэунэм мэлажьэхэ. Абдем зырегъашъэ гуманитархэмрэ текникэ шъэныгъэхэм. 1473 гъэм Леонардо квалификациэ къырат Аущ Лукэ и Гилдиэм мастер хъуауэ. 1480 гъэм езым и Ӏэшъагъэунэ зэӀуэхыр. 1482-1499 гъэхэм Милан дэс, и лэжьыгъэ нэхъ цӀэрыӀуэхэр здишъыр абдем дежь.

1512 гъэм Рум дотӀысхьэ, Рум Адэм и ӀэнатӀэпӀалъэм кӀэту, 1516 гъэм Фрэнджым макӀуэ, пщым идежь ходожникурэ инженерурэ лажьу. Фрэнджым дежь Ӏэрызехьэ мэхъу, и Ӏэр мыхъужьу, изакъуэ ерагъу зекӀу.

Клу быдапӀэм идежь дунем ехыжьа (Фрэнджым).

Леонардо нэхъ зыпылътэр шъэныгъэмрэ инженериэмрэ, лэчтхыгъэм макӀэ зэрелэжьтэр. Лэчлэжьыгъэхэм я бжыгъэр куэд хъукъым, я ныкъуэр кӀуэда иэ зэӀыхьэуэ щытхэ.

Ӏэшъагъэ бжыгъэ къыгупшыса Леонардо - кӀэрахъуэ зэрыдзэ фонч кӀэкӀым шъхьэкӀэ, прожектор, Ӏэрзехьэ зауэ лъэмыдж, абым пэмыкӀыу и тхыпхъэ къагъуэтахэмкӀэ и лэжьыгъэм хабжэхэр: паращут, велосипед, лъатэ макинэхэр.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]