КӀэщӀкъытеуэ (Ӏуащхьэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀэщӀкъытеуэ
урбз. Кашкатау

Координатхэр: 43°20′03″ с. ш. 43°35′45″ в. д. / 43.334167° с. ш. 43.595833° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 137 м

КӀэщӀкъытеуэ (урбз. Кашкатау) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 100 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жьгъей бжыгъэхэр, къуажэ КӀэщӀкъытеуэм щхьэщытщ, къухьэпӀэ лэныкъуэмкӀэ.