Къэщэн (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къэщэн
урбз. Киша
КӀыхьагъыр: 14 км
Псыхъуэм и инагъыр: 70 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Чэпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Къэщэн (урбз. Киша) — Урысейм хэт Адыгеймрэ Краснодар краймрэ я щӀыпӀэм хэж псыщ Чэпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 14 хуэдиз мэхъур.