Jump to content

Къэрэшейхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэрэшейхэр
зэрзэджэжьхэр: къарачайлыла
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 218, 403
Здэпсохэр: Къэрэшей-Шэрджэсм
Бзэр: къэрэшей-балъкъэрыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: балъкъэрхэр
Къэрэшейхэр Уикисурэтылъэм

Къэрэшейхэр (къэр.-балъкъ. къарачайлыла) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, къэрэшей-балъкъэрыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Я бжыгъэр мин 218 мэхъур, лъэпкъым и нэхъыбэр (мин 194) Къэрэшей-Шэрджэсым исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot