Jump to content

Балъкъэрхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Балъкъэрхэр
зэрзэджэжьхэр: таулула
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 112, 924
Здэпсохэр: Къэбэрдей-Балъкъэрым
Бзэр: къэрэшей-балъкъэрыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: къэрэшейхэр

Балъкъэрхэр е къущхьэхэр (къэр.-балъкъ. таулула) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, къэрэшей-балъкъэрыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 112 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 108, 577) Къэбэрдей-Балъкъэрым исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot