Къызбырун

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къази Борэн
урбз. Кызбурун

Координатхэр: 43°37′30.89″ с. ш. 43°26′02.12″ в. д. / 43.625247° с. ш. 43.433922° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 913 м

Къызбурун е Къази Борэн (урбз. Кызбурун) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 900 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм хэту къыщӀож псынэ бжыгъэхэр.