Къущхьэджэдхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къушъхьэджэдхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къущхьэджэдхэр
Латин цӀэр
Tetrao
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553498
NCBI 100829

Къущхьэджэдхэр (лат-бз. Tetrao) — мэзджэд лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуплӀ зэщеубыдэ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.