Jump to content

Къалэ нэхъыщхьэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Къалэ нэхъышъхьэкъэралым и ӀэнатӀэгъуэкӀэ и нэхъыжъ къалэ иэ и администрациэ къыхэгъэкӀыгъуэм (Аутоном республикэ, провинциэ, штат, куей), абым и нэхъыбэм къэрал тхьэмадэм и унэр (пэштыхьым, президентым, губернаторым), хабзэдэгъэкӀ, хабзэгъэзанкӀэ (Нэхъышъхьэ мэхьчэмэ, Хасэхэр, Нэхъышъхьэ министериэхэр) лъэжьыгъэхэр дэт.