Къалэрмэз

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къалэрмэз
урбз. Келермес
КӀыхьагъыр: 32 км
Псыхъуэм и инагъыр: 104 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Щхьэгуащэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Къалэрмэз (урбз. Келермес) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэгуащэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 32 хуэдиз мэхъур.