Кхъужьей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Кхъужь
Illustration Pyrus communis0.jpg
Кхъужь, къэкӀыгъэщӀэныгъэ тхылъымкӀэ зэхэхауэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Хьэцыбанэгъагъ
Лъэпкъ: Хьэцыбанэ
Лъэпкъыгъуэ: Кхъужь
Латин цӀэр
Pyrus L.

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 3766
NCBI 25294

Кхъужь, Кхъужъ (лат-бз.: Pyrus communis, ур-бз.: Груша) — Кхъужьей, къуэкӀыпӀэ Еуропэм къыщыкӀэдзауэ къуэхьапӀэ Азиэм нэс къыщокӀыр.

Кхъужейра къызхагъэкӀар Ӏарысэ-кхъужьхэм я нэхъыбэр Еуропэм, Ишъхъэрэ Америкэм, Аустрилиэм къыщагъэкӀхэр.