Жан-Жол

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жан-Жол
урбз. Абрекская

Координатхэр: 44°07′35.44″ с. ш. 41°38′44.46″ в. д. / 44.126511° с. ш. 41.645683° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
(Краснодар край
Къэрэшей-Шэрджэс)
Лъэгагъэр: 925 м

Жан-Жол е Джан-Джол (урбз. Абрекская)— Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Краснодар краймрэ я гъунапкъэм тет къырщ. И лъэгагъыр м. 925 мэхъур. Инжыджышхуэ и ижьырабгъу лъэныкъуэмкӀэ щхьэщытщ.