Jump to content

Джэнета

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Джэнета
Джэнета
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: ШэрыпӀхэ
ХэкӀыгъуэ: ШъакӀуэпсэушъхьэхэ
Лъэпкъ: Viverridae
Лъэпкъыгъуэ: Джэнетахэ
Латин цӀэр
Genetta G. Cuvier, 1816


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}

Джэнéта (лат-бз: Genetta , ур-бз.: Генетта ) — шъакӀуэ псэушъхьахэм ящыщ, класс шэрыпӀым яхэт. ИплъэпӀкъыр кӀыхьу (50 см.) езыр лъахъчу, цыр Ӏуву ауэ шъхьацӀыр кӀэкӀу щыт, уэгу-фӀыцӀу хэлъу, икӀапэр бэлацу щыткъым, икӀыхагъыр 50 см. ЛъэпӀкъу 6 мэхъхэ янэхъыбэр Африкэм игубгъуэхэмрэ тропик мэзхэмрэ щопсохэ. Абы пэмыкӀыу ишъхърэ-къуэхьапӀэ Еуропэми (Эспаниэмрэ Фрэнджымрэ) абде инэхъыбэм мэзхэ, къуэхэм щопсоу псым нэхъ игъунэу. Псэушъхьа цӀыкӀу, бзу, бзухэм я джэдыкӀэ, цӀыв амэ ешх. ДжэщкӀэ шъэкӀуэн нэхъ къыхехыр. Я кӀасу пхъышъхьа-мышъхьахэр яшхыр. Хадэм хэхьан, унэм кӀэхьани хъун. КъуэхьапӀэ Африкэм мэз джэнéтар джэщ зэрыхъу джэдэщхэр ихъункӀын кӀедзэ. МахуэкӀэ жыгышъхьахэм иэ нывэ зэхуакухэм кӀэлъхэ жэуэ. Гъэпсом зэпохьафхэ, 10-12 тхьамахуэкӀэ мэпсэф, къылъхур 1-4 чыру, анэм мэзихкӀэ шэкӀэ егъашхэгэ. ИлъэскӀэ анэм дэкӀыгъухэ.

Джэнéтахэр арысэ мэхъу кӀэху, Африкэм куэду унагъуэм щыӀыгъхэ фейрэ, дзыгъуэрэ ирагъэукӀыу.