Джабэгъукъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джабэгъукъуэ

Координатхэр: 43°28′22.82″ с. ш. 43°32′03.77″ в. д. / 43.473006° с. ш. 43.534381° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 774 м

ДжабэгъукъуэУрысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 770 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Чэнж къуажэм ипэмыжыжэу щытщ.