Гъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гъуэпс
урбз. Губс
КӀыхьагъыр: 49 км
Псыхъуэм и инагъыр: 250 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Хуэдзэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Гъуэпс (урбз. Губс) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хуэдзэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 49 хуэдиз мэхъур.