Гъурмей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гъурмей
урбз. Гурман
КӀыхьагъыр: 18 км
Псыхъуэм и инагъыр: 114 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Хуэдзэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Гъурмей (урбз. Гурман) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хуэдзэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 18 хуэдиз мэхъур.