Гусэр Мухьэммэд-Зэхьид

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гусэр Мухьэмэд-Зэхьид
Къыщыхъуар: 1878
Дунейм щехыжар: 1952
Диныр: Ислъам (Хьанэфи-Матуриди)
Лъэпкъыр: Адыгэ


Гусэр Мухьэммэд-Зэхьид, Хьэсэн-Хьилми и къуэ (хьэр-бз. محمد زاهد الكوثري; тыр-бз. Muhammed Zâhid Kevserî) Уэсмэн Империэм щыщ Адыгэ Ислъам Хабзэм и щӀэныгъэлӀ, Шейхьулислам (Дин тхьэмадэ).