Губгъуэкъаргъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Губгъуэкъаргъэ
Губгъуэкъаргъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэхэр
Лъэпкъ: Къаргъей лъэпкъ
Лъэпкъыгъуэ: Къаргъейхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Губгъуэкъаргъэ
Латин цӀэр
Falco naumanni Fleischer, 1818
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхэр
    илъэспсом
    здэӀэпхъуэжыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175646
NCBI 148594
Falco naumanni

Губгъуэкъаргъэ (лат-бз. Falco naumanni) — къаргъей лъэпкъщ, псэущхьэшх къуалэбзу, мыин дыдэщ.

Щхьэр, кӀащхьэр, кӀэр щхъуэщ, къащхъуэфэ мащӀэ къыщӀэуэу, тхыцӀэр улъиягъэфэщ. Анэр гъуэ-хужьыфэщ, тхыцӀэмрэ кӀэмрэ кусэ фӀыцӀэхэр зэпрыкӀыу.

Щопсэу Къаукъазым къинэмыщӀа, Ипщэ Еуропэм, Ипэ Азиэм, Курыт Азиэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми я губгъуэхэм, къумхэм, къумныкъуэхэм, псыхъуэ игъущыкӀахэм, Ӏуащхьэхэм.

Мэлъэтэж. Щогъуалъхьэ къырхэм, нэпкъ уэх задэхэм, жыг гъуанэхэм, адрей псэущхьэхэм я гъуэуэ щытахэм.

ӀусырмацӀэхэр, цӀывхэр, шейтӀанзешэхэр, шындырхъуо, дзыгъуэ, къуалэбзу лӀэужъыгъуэ цӀыкӀухэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.