Гуащэ и Мывэ Зэтелъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гуащэ и Мывэ Зэтелъ
урбз. Бечасын

Координатхэр: 43°37′19.33″ с. ш. 42°27′36.97″ в. д. / 43.622036° с. ш. 42.460269° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 364 м

Гуащэ и Мывэ Зэтелъ (урбз. Бечасын) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я гъунапкъэм тет Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 300 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм асы бжыгъэ къыщӀож .