Гуащэпсынэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гуащэпсынэ
урбз. Гечепсин
КӀыхьагъыр: 23 км
Псыхъуэм и инагъыр: 91, 5 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэм
И пэр: Адэгум
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Гуащэпсынэ (урбз. Гечепсин) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псы мыинщ Адэгумым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 23 хуэдиз мэхъур.