Гуартэ и плъапӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гуартэ и плъапӀэ
урбз. Котр-Тляпа

Координатхэр: 43°18′05.04″ с. ш. 43°46′21.27″ в. д. / 43.3014° с. ш. 43.772575° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 041 м

Гуартэ и плъапӀэ (урбз. Корт-Тляпа) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 041 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы Вагъэдзыкъуэр.