Вындыб

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Вындыб
урбз. Вындыб

Координатхэр: 43°22′01.91″ с. ш. 43°46′22.47″ в. д. / 43.367197° с. ш. 43.772908° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 681 м

Вындыб (урбз. Вындыб) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 680 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Псыгансу къуажэм ипэмыжыжэу щытщ, и джабэхэм мэз Ӏуву тетщ и щыгур къуийщ.