Бэтэгъей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бэтэгъей
урбз. Два Брата

Координатхэр: 43°45′14.67″ с. ш. 42°12′21.11″ в. д. / 43.754075° с. ш. 42.205864° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 074 м

Бэтэгъей (урбз. Два Брата) — Урысейм хиубыдэ Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 000 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Марэпс и псыхъуащхьэм хэтщ.