Бэлъшэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бэлъшэ
урбз. Больше

Координатхэр: 43°56′29.25″ с. ш. 41°23′51.57″ в. д. / 43.941458° с. ш. 41.397658° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 751 м

Бэлъшэ (урбз. Больше) — Урысейм хиубыдэ Къэрэшей-Шэрджэсым хэт Ӏуащхьэщ Краснодар крайм и гъунапкъэм пэмыжыжэу, и лъэгагъыр м. 1, 751 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жгъей бжыгъэхэр.