Бзикъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бэикъуэ
урбз. Бэюк
КӀыхьагъыр: 31 км
Псыхъуэм и инагъыр: 60, 1 км²
И пэр: Псыжьыпэм холъадэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Бэикъуэ (урбз. Бэюк) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псы мыинщ Псыжьыпэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Ӏуащхьэхэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 31 хуэдиз мэхъур.