Бжэндэхъу лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бжэндэхъу лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бжэндэхъу лъэпкъыр
Латин цӀэр
Sturnidae Rafinesque, 1815


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179635
NCBI 9170

Бжэндэхъу лъэпкъыр (лат-бз. Sturnidae) — унэбзу хэкӀыгъуэщ.

ЛӀэужьыгъуищэм щӀегъу, лъэпкъыгъуэ 32-м нэсу къызэщӀаубыду.

Нэхъыбэу здэпсэур ЩӀым и къухьэпӀэ лъэныкъуэращ. Щогъуалъхьэ щӀыпӀэ нэрымылъагъухэм, жыг гъуанэхэм, къыр дурэшхэм, нэпкъ бгъуэнщӀагъхэм, унащхьэхэм.

Я Ӏусым хохьэ хьэпщхупщ, гъудэбадзэ, абыхэм я хупсхэр, бжьыхьэм мэракӀуэ, пхъэщхьэмыщхьэ.

Лъэпкъыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъыгъуэ 28-рэ къылъытэгъуэмкӀэ зэрзэхагъэкӀыр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.