Бжэндэхъухэр (къэкӀыгъэ)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бжэндэхъухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Asterales
Лъэпкъ: Asteraceae
Лъэпкъыгъуэ: Бжэндэхъухэр
Латин цӀэр
Centaurea
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 36950
NCBI 41503

Бжэндэхъухэр (лат-бз. Centaurea) — лӀэужьыгъуэ куэду гуэшыжа удз лъэпкъэгъущ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бжэндэхъу лӀэужьыгъуэхэм я гъагъэхэм я щытыкӀэ, я жылэхэмкӀэ, я тхьэмпэхэмрэ пкъыхэмрэ зэрыгъэпсамкӀэ, зэтохуэ. Ахэр зэрызэщхьэщыкӀ щытыкӀи теплъи яӀэщ.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъыщокӀхэ мэкъупӀэхэм, хъупӀэхэм, дыгъафӀэ джабэхэм, мэз лъапэхэм, хуейхэм, гъурцхэм яхэту.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бжьэм фо къыхах.

Лъэпкъыгъу къуэдзэхэмрэ лӀэужьыгъуэхэмрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Centaurea лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Lopholoma лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Acrolophus лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Cyanus лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Calcitrapa лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Solstitiaria лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Seridia лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Phalolepis лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Melanoloma лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Jacea лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Psephellus лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Heterolophus лъэпкъыгъуэ къуэдзэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.