Jump to content

Бгыху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгыху
урбз. Аккаясырт

Координатхэр: 43°38′26.42″ с. ш. 43°09′08.67″ в. д. / 43.640672° с. ш. 43.152408° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 451 м

Бгыху (урбз. Аккаясырт) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 400 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож ЕкӀэпцӀэкъуэцӀыкӀу, Къутатеикъуэпс.