Бгыжь щыгу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бгыжь щыгу
урбз. Бгишуг

Координатхэр: 43°23′31.91″ с. ш. 43°48′14.97″ в. д. / 43.392197° с. ш. 43.804158° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 568 м

Бгыжь щыгу (урбз. Бгишуг) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 570 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Псыгуэнсу къуажэм и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм пэщытщ.