Бгъэгуплъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бгъэгуплъ
Бгъэгуплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БзупэкӀыхь лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Calidris
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэгуплъ
Латин цӀэр
Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176660
NCBI 217133
Calidris ferruginea

Бгъэгуплъ (лат-бз. Calidris ferruginea) — Ӏуфэбзу лӀэужьыгъуэ мыинщ.

ТхыцӀэр гъуабжафэщ, фӀыцӀэ кусэхэр хэлъу. Ныбэ щӀагъыр улъиягъафэщ, и кум хужь хэлъу, кӀэ щӀагъыр хужьщ. Пэр мащӀэу гъэшащ. Хъури анэри зэщхьщ.

Бгъэгуплъхэр емышыж лъэтакӀуэхэщ. Урысейм и Ищхьэрэ Жыжьэм щогъуалъхьэ, щӀымахуэр щырах тропик къэралхэм.

ЩылъэтэжкӀэ Къаукъазым и псыежэх Ӏуфэхэм куэду уащыпэщӀохуэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.