Бгъунж

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бгъунж
урбз. Бугунж
КӀыхьагъыр: 27 км
Псыхъуэм и инагъыр: 236 км²
КъызхэкӀыр: ТхьэкӀэ
И пэр: Хуэдзэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Бгъунж (урбз. Бугунж) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псы мыинщ Хуэдзэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Ӏуащхьэ ТхьэкӀэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 27 хуэдиз мэхъур.