Батыргъэнщэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Батыргъэнщэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Apiales
Лъэпкъ: Apiaceae
Лъэпкъыгъуэ: Батыргъэн
ЛӀэужъыгъуэ: Батыргъэнщэху
Латин цӀэр
Heracleum leskovii
Grossh


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 29669
NCBI 380076

Батыргъэнщэху (лат-бз. Heracleum leskovii) — гъитӀкӀэ къэкӀ удз, батыргъэнхэм ящыщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И лъэгагъыр см 50-100 мэхъу. Къабзийм ещхь и тхьэмпэхэр кӀыхьщ, зэгуэбза куэд яӀэщ, я щӀагъыр хужьыфэщ. Гъагъэ хужьхэр, Ӏэрамэ хъурейуэ зэхэту, удз щхьэкӀэм мэкъуауэгъуэм къыпедзэ, къапщӀийхэм мм 4-5 я кӀыхьагъщ, лэдэх яӀэщ.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бгыщхьэхэм, мывалъэ джабэхэм къыщокӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.