Батыргъэнкупсэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Батыргъэнкупсэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Apiales
Лъэпкъ: Apiaceae
Лъэпкъыгъуэ: Батыргъэн
ЛӀэужъыгъуэ: Батыргъэнкупсэ
Латин цӀэр
Heracleum roseum
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 29669
NCBI 380078

Батыргъэнкупсэ (лат-бз. Heracleum roseum) — батыргъэн лъэпкъэгъум щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И лъэгагъыр см 30-60 нэхъ хъукъым, илъэс зы бжанэкӀэ къокӀ. И тхьэмпэхэр къабзийм ещхьу, тхьэмпэ цӀыкӀу куэду зэхэтщ. И пкъ занщӀэу дэкӀейм и лъэдийм деж цы теткъым. Гъэгъа гъуэ-плъыфэхэр удз щхьэкӀэм Ӏэрамэ хъурейуэ мэкъуауэгъуэм къыпедзэ. Жылэхэр фокӀадэм ирихьэлӀэу мэхъу.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэу къыщокӀ къущхьэхъу хъупӀэхэм, бгыщхьэ лъагэхэм, мывалъэ джабэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.