БажэкӀэцӀынэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БажэкӀэцӀынэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Liliopsida
ХэкӀыгъуэ: Poales
Лъэпкъ: Хьэцэпэцэхэр
Лъэпкъыгъуэ: БажэкӀэцӀынэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БажэкӀэцӀынэ
Латин цӀэр
Echinochloa crus-galli
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 502210
NCBI 90397

БажэкӀэцӀынэ (лат-бз. Echinochloa crus-galli) — зы гъэкӀэ къэкӀ удз лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И лъэгагъыр см 60-100 хъууэ. И бзийхэр кӀыхьщ, бгъузэщ. Удзым и пкъыхэр занщӀэу докӀей, лъабжьэ ищӀхэр псыгъуэ-кӀыхьхэщ, куэдщ, лъэхъцым ещхьщ. Гъэмахуэкум щыщӀедзэри пкъыхэм я щхьэкӀэм гъашэ къыпедзэ. Жылэхэр гъэмахуэкӀэм, бжыхьэм мэхъу, гъуэбжафэщ, хум ещхьщ. БажэкӀэцӀынэр щхъуантӀэу щытщ, жэп къехын щӀидзэху.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Губгъуэхэм, нартыху щӀагъхэм, дыгъэгъазэхэм, кӀэртӀоф, гыныплъ хьэсэхэм, хадэхэкӀ щащӀэхэм, жыг-хадэхэм зэран къахьу, куэду къыщокӀ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏэщым фӀы дыдэу яшх, силосу иралъхьэ. Адыгэхэм бажэкӀэцӀынэр куэд щӀауэ мэкъуу паупщӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.