Бабыщбзагуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бабыщбзагуэ
Бабыщбзагуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Cairina
ЛӀэужъыгъуэ: Бабыщбзагуэ
Латин цӀэр
Cairina moschata Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175246
NCBI 8855

Бабыщбзагуэ (лат-бз. Cairina moschata) — бабыщышхуэ лӀэужьыгъуэщ. Ипшъэ Америкэм щыӀэ бабыщбзагуэ Ӏэлым къытрагъэхъукӀащ.

КъызэралъытэмкӀэ, ар иджыри цӀыхум къесэпакъым, къапщтэмэ, джэдым хуэду. Псалъэм папщӀэ, бабыщбзагуэм идэкъым абгъуэ ӀэрыщӀ, щӀыпӀэ гъэпщкӀуахэм щокӀэцӀ, къыреш. И абгъуэм джэдыкӀэхэм уеблэмэ, нэгъуэщӀ щӀыпӀэ щӀэрыщӀэу кӀэцӀын щеублэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.