Атей и поу кӀагуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Атей и поу кӀагуэ

Координатхэр: 43°41′03.61″ с. ш. 43°25′09.64″ в. д. / 43.684336° с. ш. 43.419344° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 690 м

Атей и поу кӀагуэУрысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 700 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Ислъэмей къуажэм и пэмыжыжэу щытщ ищхъэрэ-къухьэпӀэ лъэныкъуэмкӀэ.